Corona: Kapsalons voor honden en katten (inclusief trimmers) mogen wél open blijven!

De Bijlage bij het Ministeriële Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020) geeft een definitie van die handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming en de vitale belangen van de […]

Read more...

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Sedert de echtscheidingswet van 2007 is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de algemene echtscheidingsgrond. Concreet houdt dit in dat het samenleven tussen de echtgenoten of de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden als gevolg van deze ontwrichting. Hiermee verdwijnt het oude fout-principe uit het echtscheidingsrecht. Wie aan de basis van de ontwrichting van het […]

Read more...

Vernietiging door de Raad van State van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor zonnecentra

In het Belgisch Staatsblad van vandaag – 13 februari 2020 – staat een korte mededeling gepubliceerd met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. het Koninklijk Besluit in kwestie is blijkbaar vernietigd en dit bij arrest nr. 246.952 van 5 februari 2020. Op […]

Read more...

Wijzigingen aan de Beslissing van 31 mei 2016 van het FAVV wat betreft de erkenning van analyselaboratoria

Op 10 januari 2020 besliste de gedelegeerd bestuurder van het FAVV om een eerdere beslissing van 31 mei 2006 te wijzigen. Het gaat meer bepaald om de beslissing waarbij analyselaboratoria “in samenhang met de controleopdrachten van het FAVV” worden erkend. Het gaat om een technische beslissing waarbij een nieuwe naam van een laboratorium wordt opgenomen. […]

Read more...

Dieren aparte categorie in Burgerlijk Wetboek: mooie dag voor het dierenwelzijn!

Vandaag wordt het een historische dag! Op 30 januari 2020 zal de plenaire vergadering van De Kamer bepalen dat dieren gevoelens hebben. De Nederlandstalige definitie van dier wordt in het nieuw Burgerlijk Wetboek: “Dieren hebben gevoelsvermogen en hebben biologische noden”. In het Frans luidt het: “Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins […]

Read more...

Projectoproep Agentschap voor Natuur en Bos – projectsubsidies openstelling voor natuurbeheer

In het Belgisch Staatsblad van vandaag, 29 januari 2020, is een projectoproep gepubliceerd van het Agentschap voor Natuur en Bos. De projectoproep heeft betrekking op het kunnen verkrijgen van een projectsubsidie voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie bevorderen van een terrein dat wordt beheerd voor het natuurbehoud of als bos. Wilt […]

Read more...

Maatregelen op het gebied van diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest

Op 20 januari 2020 nam de Europese Commissie een nieuw uitvoeringsbesluit waardoor de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten gewijzigd is. Het uitvoeringsbesluit (met referentie 2020/46) heeft specifiek een impact op België. Zo is in overweging 3 te lezen dat […]

Read more...