Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Hof van Cassatie gaat in op wrakingsverzoeken Kamer van Inbeschuldigingstelling (Hof van Beroep Antwerpen)

In een arrest van 22 februari 2022 is het Hof van Cassatie ingegaan op de vraag van verschillende advocaten om drie raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen te wraken. Het Hof is het met de advocaten van de verdediging eens dat de raadsheren over het geschil reeds eerder “raad” hebben gegeven of erover “gepleit of geschreven” hebben in de zin van artikel 828, 9° van het Gerechtelijk Wetboek. Tegelijk vindt het Hof ook dat er daardoor wettige verdenking bestaat. Het Hof van Cassatie zegt dat de partijen en derden “mogen vrezen dat, gelet op de beslissing die de drie magistraten reeds hebben genomen met het arrest van 25 oktober 2021, zij niet langer op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen over de thans aanhangige vordering.”
Waarover ging het? Reeds op 14 oktober 2021 had de federaal procureur de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd om zich met betrekking tot een andere inverdenkinggestelde uit te spreken over de regelmatigheid van een gebruikte opsporingsmethode, namelijk de observatie. De federale procureur had aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling gevraagd de gebruikte methode regelmatig te verklaren. In een arrest van 25 oktober 2021 ging de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling daar ook in mee: de toegepaste methode werd regelmatig verklaard.
Op 27 januari 2022 diende diezelfde kamer van inbeschuldigingstelling, samengesteld uit dezelfde 3 raadsheren die ook al het arrest van 25 oktober 2021 maakten, opnieuw te oordelen over de regelmatigheid van de observatie, zij het met betrekking tot een andere mede-inverdenkinggestelde.
Welnu, dat kan niet voor het Hof van Cassatie. Het Hof is van mening dat aangezien de 3 raadsheren al in hun spreekwoordelijke kaarten hebben laten zien door het arrest van 25 oktober 2021 te maken, zij niet niet meer kunnen zetelen in een zaak die daar zeer sterk op lijkt.
Concrete gevolg? Er zullen drie andere raadsheren moeten gezocht worden die nu een beslissing gaan moeten maken over de regelmatigheid van de observatie. Wordt dus vervolgd!