Raad van State vernietigt milieuvergunning voor exploiteren pluimveebedrijf aan de Kriekelswarande te Diest

Bij arrest van de 7de Kamer van de Raad van State is overgegaan tot vernietiging van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, natuur en landbouw van 15 maart 2018 waarbij de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, gelegen aan de Kriekelswarande te Diest, werd bevestigd. Het gaat concreet om een vergunning voor de exploitatie van een pluimveehouderij met 81312 kippen. Het bedrijf ligt, volgens het gewestplan Aarschot-Diest, in agrarisch gebied. De verzoekende partijen die voor de Raad van State de toekenning van de vergunning vernietigd wilden zien hadden vooral kritiek op de project-MER-screeningsnota. Zo meenden zij dat de nota niet is opgesteld conform de criteria van bijlage II bij het decreet van 5 april 1995 ‘houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid’.
In een arrest van 1 juli 2021 volgt de Raad van State het standpunt van de verzoekende partijen. Het wordt de Minister kwalijk genomen dat er enerzijds gesteld wordt in de vergunningsbeslissing dat de project-MER-screening “geen kaart noch informatie” bevat over de effecten van het voorgenomen project op waardevolle natuurgebieden, maar dat anderzijds toch beslist wordt door de Minister dat “uit de project-mer-screening blijkt dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten”. De Raad van State besluit dat de MER-screeningsnota aanzienlijke leemten bevat met betrekking tot de effecten op de waardevolle natuurgebieden, op het landschap en op het onroerend erfgoed. Omdat de Minister volgens de Raad van State haar beoordeling van de te verwachten aanzienlijke effecten van de voorgenomen vergunningsplichtige activiteiten enkel had gebaseerd op de gegevens die de vergunningsaanvrager in de MER-screeningsnota-had bijgebracht, wordt er dan ook overgegaan tot vernietiging.
De Minister bevoegd voor “Omgeving” zal nu een nieuwe beslissing moeten maken.
De zaak leeft in elk geval in Schaffen (bij Diest). Dat blijkt uit dit artikel in Het Laatste Nieuws.
Het arrest zelf kan hier geraadpleegd worden.