De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Sedert de echtscheidingswet van 2007 is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de algemene echtscheidingsgrond. Concreet houdt dit in dat het samenleven tussen de echtgenoten of de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden als gevolg van deze ontwrichting. Hiermee verdwijnt het oude fout-principe uit het echtscheidingsrecht. Wie aan de basis van de ontwrichting van het huwelijk ligt, speelt geen enkele rol meer, er is geen sprake meer van een ‘schuldige’ en een ‘onschuldige’ echtgenoot.

Het Burgerlijk Wetboek (art. 229) voorziet voortaan drie mogelijke situaties:
1. De onherstelbare ontwrichting van het huwelijk;
2. De feitelijke scheiding;
3. Het herhaald verzoek tot echtscheiding.

1. De onherstelbare ontwrichting

In dit geval is er sprake van foutief gedrag van één van de echtgenoten. Enkel bepaalde omstandigheden zorgen ervoor dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is en dat het onredelijk zou zijn om de vereiste wachtperiodes (bij feitelijke scheiding en herhaald verzoek) na te leven. Het gaat hier bv. om partnergeweld, overspel, …

2. De feitelijke scheiding

Ook de feitelijke scheiding van de echtgenoten kan wijzen op een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Hierbij is vereist dat de echtgenoten daadwerkelijk gescheiden leven en ook de uitdrukkelijke wil hebben om gescheiden te leven.

De periode van feitelijke scheiding verschilt naargelang de manier waarop de echtscheiding gevraagd wordt. De rechter beoordeelt of de echtgenoten wel degelijk feitelijk gescheiden leven:
– Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding: indien de echtgenoten sedert meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken. Is dit nog niet het geval, dan wordt er een nieuwe zitting vastgesteld op een datum die volgt op het verstrijken van deze termijn van 6 maanden;
– Het aanvaard verzoek tot echtscheiding: wanneer de echtscheidingsprocedure door één van beide echtgenoten wordt ingeleid en de andere echtgenoot verklaart zich gedurende de procedure eveneens akkoord, dan is eveneens een termijn van 6 maanden vereist;
– Het eenzijdig verzoek tot echtscheiding: wanneer slechts één van beide echtgenoten de echtscheiding op basis van de onherstelbare ontwrichting vordert, is er een termijn van 1 jaar feitelijke scheiding vereist.

3. Het herhaald verzoek tot echtscheiding

In dit geval verzoeken beide echtgenoten twee maal om de echtscheiding uit te spreken op basis van de onherstelbare ontwrichting. Tussen beide verzoeken wordt een zogenaamde reflectieperiode ingelast.

Deze procedure wordt voornamelijk gehanteerd wanneer de echtgenoten nog niet gescheiden leven of wanneer de feitelijke scheiding moeilijk kan bewezen worden.

De aard van de gevraagde echtscheiding bepaalt de duur van deze reflectieperiode:
– Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding: wanneer beide echtgenoten om de echtscheiding verzoeken, bedraagt de reflectieperiode 3 maanden. Indien de echtgenoten nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven, wordt er een nieuwe zitting vastgesteld 3 maanden na de eerste verschijning;
– Het aanvaard verzoek tot echtscheiding: indien de andere echtgenoot tijdens de procedure akkoord gaat met de echtscheiding is er eveneens een reflectieperiode van 3 maanden vereist;
– Het eenzijdig verzoek tot echtscheiding: indien slechts één echtgenoot om de echtscheiding verzoekt, is een reflectietermijn van 1 jaar vereist. Wanneer de echtgenoten op de inleidingszitting nog geen jaar feitelijk gescheiden leven, wordt er een nieuwe zitting vastgesteld 1 jaar na de inleidingszitting.

Fidelitas Advocaten adviseert u op een transparante en begrijpelijke manier welke procedure het best aansluit bij uw concrete situatie.

Bovendien is het mogelijk om binnen de procedure van de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting bepaalde akkoorden te sluiten tussen de echtgenoten en om deze door de rechtbank te laten homologeren. Op deze manier kan de echtscheidingsprocedure vlotter verlopen.

Fidelitas Advocaten staat u graag bij met raad en daad.