Mededingsrecht (concentraties): Directiecomité Belgische Mededingingsautoriteit bepaalt nadere regels vereenvoudigde aanmelding

In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2020 zijn zogenaamde nadere regels gepubliceerd die betrekking hebben op de vereenvoudigde aanmelding van concentraties. Dit is van belang voor praktijkjuristen die actief zijn in het mededingingsrecht. De publicatie bouwt verder op artikel IV.70 en op artikel IV.10, § 3 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel IV.70 van het Wetboek Economisch Recht stelt letterlijk: Ҥ 1. De aanmeldende partijen kunnen om de toepassing van de vereenvoudigde procedure verzoeken. In dat geval gelden de hiernavolgende bepalingen, in afwijking van de bepalingen van de artikelen IV.63 tot IV.69.
  § 2. De auditeur stelt het onderzoek van de zaak in zodra hij de aanmelding heeft ontvangen of, ingeval de verstrekte inlichtingen onvolledig zijn, zodra hij de volledige inlichtingen heeft ontvangen.
  § 3. Ingeval de auditeur tot de vaststelling komt dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet, stelt hij dit vast in een schriftelijke beslissing die hij toestuurt aan de aanmeldende partijen. De auditeur stuurt tegelijkertijd een afschrift van deze beslissing naar het secretariaat met het oog op de bekendmaking ervan.
  § 4. De beslissing van de auditeur bedoeld in paragraaf 3 geldt voor de toepassing van dit boek als een beslissing van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.
  § 5. Ingeval de auditeur tot de vaststelling komt dat niet aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan of dat er twijfels bestaan over de toelaatbaarheid van de concentratie, stelt hij dit met een beknopte toelichting vast in een beslissing die hij toestuurt aan de aanmeldende partijen, met een afschrift voor het secretariaat.
  Deze beslissing is niet vatbaar voor beroep.
  Door deze beslissing van de auditeur vervalt de vereenvoudigde procedure, zodat de artikelen IV.63 tot IV.69 onverminderd van toepassing worden. In dit geval wordt de aanmelding geacht vanaf het begin onvolledig te zijn geweest. De aanmelding wordt geacht volledig te zijn op de dag die volgt op die waarop de aanmeldende partijen de ontbrekende informatie verstrekken die in de beslissing van de auditeur is vermeld.
  § 6. Binnen een termijn van vijftien werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de ontvangst van de aanmelding stuurt de auditeur de beslissing bedoeld in paragraaf 3 of 5 toe aan de aanmeldende partijen. De concentratie wordt geacht het voorwerp te zijn van een beslissing tot toelaatbaarheid wanneer de auditeur binnen de vermelde termijn de bedoelde beslissing niet heeft verstuurd.
  Ingeval de inlichtingen die bij de aanmelding werden verstrekt niet volledig waren, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de volledige inlichtingen. In voorkomend geval wordt de termijn geschorst bij toepassing van artikel IV.40, § 1, vierde lid.

Artikel IV.10, § 3 stelt dan weer: “§ 3. De modaliteiten van de aanmeldingen bedoeld in paragraaf 1 worden bepaald door de Koning. De Belgische Mededingingsautoriteit kan de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding bepalen.

In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2020 staat te lezen dat het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit van mening is dat de regels aangenomen door de toenmalige “algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging” (regels daterend van 8 juni 2007) versoepeld moeten worden. De nieuwe “nadere regels” zijn dan ook de volgende:

1. Zoals voorheen zal het Auditoraat in beginsel de vereenvoudigde procedure toepassen voor de categorieën die vermeld worden in punt II.1. van de Regels.
2. Het Auditoraat kan de vereenvoudigde procedure ook toepassen wanneer twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming verwerven, en beide van de onderstaande voorwaarden zijn vervuld:
a. het gezamenlijke marktaandeel van alle partijen bij de concentratie die horizontale verbanden met elkaar hebben bedraagt minder dan 50 %;
b. de toename van de Herfindahl-Hirschmann Index (hierna “HHI-delta” genoemd) als gevolg van de concentratie bedraagt minder dan 150 (1).
Bovendien kan het Auditoraat de vereenvoudigde procedure toepassen in het geval van een horizontale overlapping van de activiteiten van de bij de concentratie betrokken partijen wanneer het gezamenlijke marktaandeel van deze partijen minder dan 50 % bedraagt en de toename van het incrementele marktaandeel ten gevolge van de concentratie lager is dan 2 %.
3. Verder kan het Auditoraat de vereenvoudigde procedure toepassen wanneer het oordeelt in het licht van alle relevante omstandigheden dat er geen twijfels bestaan over de toelaatbaarheid van de concentratie en dat zij geen aanleiding geeft tot verzet, in de volgende twee hypotheses:
a. wanneer twee of meer van de partijen bij de concentratie op dezelfde productmarkt en geografische markt bedrijfsactiviteiten verrichten en het gezamenlijk marktaandeel dat zou resulteren uit de concentratie hoger is dan 25 % maar lager dan 40 % (horizontale banden);
b. wanneer een of meer van de bij de concentratie betrokken partijen bedrijfsactiviteiten verrichten op een productmarkt die bovenwaarts (upstream) of benedenwaarts (downstream) ligt van een productmarkt waarop één of meer andere partijen actief zijn en hun individuele of gezamenlijke marktaandelen op een van deze beide niveaus hoger is dan 25 % maar lager dan 40 % (verticale banden).
4. Indien de auditeur tot de vaststelling komt dat aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure vermeld in punten 2 en 3 van deze Aanvullende Regels is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet, stelt hij dit vast in zijn schriftelijke beslissing die hij toestuurt aan de aanmeldende partijen (art. IV 70 § 3 WER).
Het bepaalde in punt 5.1 van de Regels geldt wat betreft de inhoud en motivering van deze beslissing.
5. Deze mededeling wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Ze treedt in werking de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

(1) De HHI wordt berekend door de som te maken van de gekwadrateerde individuele marktaandelen van alle ondernemingen op de markt; zie punt 16 van de richtsnoeren van de Commissie voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen (PB C 31 van 5.2.2004, blz. 5). Om echter de HHI-delta te berekenen die de concentratie oplevert, is het voldoende om van het kwadraat van de som van de marktaandelen van de partijen bij de concentratie (m.a.w. het kwadraat van het marktaandeel van de uit de concentratie ontstane onderneming nà de concentratie) de som van de kwadraten van de individuele marktaandelen van de partijen bij de concentratie af te trekken (de marktaandelen van alle overige concurrenten op de markt blijven immers ongewijzigd zodat er geen invloed is op de uitkomst van de vergelijking). Met andere woorden, de HHI-delta kan worden berekend op basis van uitsluitend de marktaandelen van de partijen bij de concentratie, zonder dat de marktaandelen van andere concurrenten op de markt bekend hoeven te zijn.