Mag ik als huurder een huisdier houden, ook al verbiedt het huurcontract dit?

Er zijn huurcontracten die een clausule bevatten waarbij het houden van huisdieren door de huurder verboden wordt. De vrederechter van Genk besliste in een recent vonnis echter dat het houden van huisdieren geen contractuele fout uitmaakt zolang deze dieren geen hinder (geur- en/of lawaaihinder) veroorzaken.

Artikel 8.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarborgt een recht op privéleven, gezinsleven en woonplaats. De clausule die het houden van huisdieren verbiedt, houdt in de huidige stand van de sociale opvattingen en gewoonten een aantasting van dit recht in. Dit betekent dat de verhuurder het huurcontract niet kan laten ontbinden wegens een contractuele fout (het houden van huisdieren) in hoofde van de huurder. Er is immers geen fout wanneer de dieren niet voor overlast zorgen;

Samengevat komt het er op neer dat de verhuurder het houden van niet-hinderlijke huisdieren door een huurder niet kan tegen gaan, ongeacht wat er in het huurcontract vermeld staat. Indien de dieren aantoonbare hinder veroorzaken, liggen de zaken uiteraard wel anders: het huurcontract kan dan wel ontbonden worden in het nadeel van de huurder. Of er objectieve hinder bestaat wordt wel nooit vermoed: het is aan de verhuurder om dit te bewijzen.

Vragen over dit artikel: mailen naar anthony.godfroid@fidelitas.be.