Civiele noodsituatie

Wanneer energiebevoorradingsproblemen een “civiele noodsituatie” vormen

Op 17 oktober 2018 kwam er een Vlaams decreet tot stand met de titel “Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie”.

Het artikel 4 van dat Decreet bepaalt dat er geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist is voor de exploitatie van energieopwekkende installaties of voor stedenbouwkundige handelingen die daarmee verband houden wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan is. Wij citeren de voorwaarden zoals ze staan opgenomen in het decreet:

  1° de federale minister, bevoegd voor de energie, stelt de Vlaamse Regering in kennis van een dreigend energietekort;
  2° ten laatste vijf dagen na deze kennisgeving stelt de Vlaamse Regering de startdatum van deze civiele noodsituatie vast;
  3° de afwijkingsregeling geldt maximaal 120 opeenvolgende dagen vanaf de startdatum, eenmalig verlengbaar door de Vlaamse Regering met maximaal 60 opeenvolgende dagen;
  4° de afwijkingsregeling geldt alleen voor installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 32°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, een gesloten distributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 56° /2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, vermeld in artikel 1.1.3, 100°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het transmissienet, vermeld in artikel 1.1.3, 125°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, of een gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  5° de handelingen of exploitatie vinden niet plaats in ruimtelijk kwetsbaar gebied, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  6° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.
 

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018 wordt bepaald dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, Bart Tommelein, delegatie heeft gekregen van de Vlaamse Regering om zelf te beslissen over de startdatum en de verlenging van de civiele noodsituatie.

Of het deze winter tot een “civiele noodsituatie” komt, zullen we alleen moeten afwachten. Wat we wel weten is dat het Minister Tommelein is die bepaalt of er sprake is van een dergelijke noodsituatie en of die moet verlengd worden.